Uw juridische thuishaven

Privacy verklaring

_________   ...   _________

EN - FR

Aangezien Lenders Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt/verzamelt, dienen wij u te wijzen op uw rechten als individu en dit conform de Europese regelgeving terzake (GDPR).

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld/verwerkt om:

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die wij van verzamelen/verwerken.

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, leveranciers of onderaannemers in zoverre dit vereist is voor de doeleinden die hiervoor in dit privacybeleid werden omschreven. Wij maken gebruik van de advocatensoftware Toga voor de opslag en verwerking van bovenvermelde persoonsgegevens.

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven:

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens echter niet aan derden worden vrijgeven.

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen.

Uw gegevens worden zolang bijgehouden als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven of tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt voor zover deze vereist was tot het bijhouden ervan.

Cookies

Ons kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website of uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden.

Uw rechten

Op uw eerste verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een redelijke termijn van maximum één maand verschaft worden:

Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst:

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen:

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht - indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming - een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker;

het recht van bezwaar: u heeft - indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang - het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Telefoon +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
Email contact(at)apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact

Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan info(at)lendersadvocaten.be

Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten:

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is).

Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft.

2024, Alle rechten voorbehouden.