Uw juridische thuishaven

Over Ons

_________   ...   _________

Reeds van bij de opstart van het kantoor staat specialisatie in de materies die worden behandeld centraal bij LENDERS ADVOCATEN.

Als jong maar ervaren kantoor geloven wij dat de basis van degelijke dienstverlening schuilt in een doorgedreven vakkennis die up-to-date is.

Voorafgaandelijke duidelijke afspraken en een concrete aanpak én oplossing voor uw geschil, daar staat LENDERS ADVOCATEN voor.

Efficiëntie, gekoppeld aan transparante communicatie omtrent de wijze van behandeling van uw dossier is een must.

LENDERS ADVOCATEN streeft nochtans meer na dan enkel het oplossen van juridische conflictsituaties.

Uw zakelijke belangen worden behartigd met het oog op het vermijden van langdurige en kostelijke procedures.

LENDERS ADVOCATEN heeft zich door de jaren heen specifiek toegelegd op de domeinen van bouw- en vastgoed, handels- en vennootschapsrecht evenals het juridisch begeleiden van bedrijven die herstructurering behoeven ingevolge wijzigende economische omstandigheden.

Vanuit een doelgerichte dynamiek, gekoppeld aan een grondige kennis van de materie behartigen wij met passie uw zakelijke belangen.

Het Team

_________   ...   _________

Frederic Lenders

Sven Van Rie

Katia Vleugels

Guy Buelens

Sara Van De Velde

Wannes De Waegh

In 2002 toegetreden tot de Antwerpse balie opteerde Mr. Frederic Lenders voor een advocatenkantoor waarbij bouwrecht en de aanverwante deelgebieden een prominente plaats innamen.

Zowel tijdens zijn stage als in de daaropvolgende jaren ontplooide Mr. Frederic Lenders zich verder in de zeer brede waaier van het vastgoed- en contractenrecht (overheidsopdrachten - ruimtelijke ordening - privaatrechtelijk bouwrecht - projectontwikkeling).

In 2008 richtte Mr. Frederic Lenders het kantoor Lenders Advocaten op, waarbij van in den beginne de focus werd gelegd op een doorgedreven specialisatie in die materies die het kantoor behandelt.

Vanuit een flexibele en dynamische aanpak is het een missie van Mr. Frederic Lenders om Lenders Advocaten dag na dag verder uit te bouwen bij het doelpubliek tot een vertrouwd begrip op het vlak van de juridische dienstverlening.

Mr. Sven Van Rie trad in 2004 toe tot de Antwerpse balie.

Gedurende zijn stage en daaropvolgende jaren ontwikkelde Mr. Sven Van Rie - benevens het bouwrecht - eveneens een bijzondere interesse voor ondernemen in al zijn facetten, waarbij hij zich tevens verdiepte in fiscaliteit en boekhouding.

Na verschillende jaren ervaring te hebben opgedaan bij een gevestigd Antwerps kantoor trad Mr. Sven Van Rie in 2009 toe tot Lenders Advocaten, waarbij hij zich verder bekwaamde in het handelsrecht, faillissementen en ondernemingen in moeilijkheden.

Vanaf het moment dat Mr. Katia Vleugels de Antwerpse balie vervoegde in 2002 opteerde zij ervoor om zich in te werken in alle deelfacetten van het bouwrecht.

Na een grondige specialisatie van meer dan 9 jaar bij een gerenommeerd Antwerps advocatenkantoor, versterkte zij in 2011 het departement bouwrecht bij Lenders Advocaten.

Naast behandeling van bouwdossiers, gaande van contractuele advisering tot de aanpak van bouwgeschillen in de breedste zin van het woord, beschikt Mr. Katia Vleugels eveneens over een bijkomende specialisatie arbeidsrecht, hetwelk haar in staat stelt om op diverse vakgebieden concreet te kunnen adviseren.

Mr. Guy Buelens heeft ruime ervaring in de advisering en begeleiding van ondernemingen met een bijzondere focus op het vlak van nationale en internationale M&A transacties, vastgoed operaties, joint ventures en samenwerkingsverbanden, herstructureringen, corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid en (vennootschaps-)geschillen.

Mr. Guy Buelens heeft daarnaast ook bijzondere expertise zowel inzake (nationale en internationale) non-profit organisaties, coöperatieven en publieke ondernemingen, als op het vlak van ondernemingen in moeilijkheden.

Mr. Buelens behaalde in 2011 zijn master in de rechten cum laude aan de Universiteit Antwerpen waarna hij zijn carrière als advocaat aanvatte aan de balie van Brussel. Hij volgde bijkomende opleidingen waaronder de master-na-master opleiding Vennootschapsrecht en de bijzondere opleiding voor curatoren-vereffenaars. Hij heeft ook meegewerkt aan diverse publicaties op het gebied van het vennootschapsrecht en is onder meer mede auteur van het handboek 'Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen. Verslaggevingsverplichtingen'.

Na meer dan tien jaar werkzaam te zijn geweest binnen het Corporate M&A team van het gerenommeerde multidisciplinaire advocatenkantoor Laga, vervoegde mr. Guy Buelens het kantoor van Lenders Advocaten in 2022, waar hij door zijn achtergrond een intrinsieke meerwaarde vormt voor het departement vastgoed, met bijzondere aandacht voor de vennootschapsrechtelijke aspecten.

Mr. Sara Van De Velde behaalde in juni 2020 haar Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens haar masterjaren specialiseerde zij zich in het ondernemingsrecht.

Nog datzelfde jaar vervoegde mr. Sara Van De Velde de Antwerpse balie, alsmede Lenders Advocaten, alwaar zij tijdens haar laatste masterjaar als jobstudente reeds enige ervaring in de advocatuur mocht opdoen.

Mr. Van De Velde zal het departement vastgoed en commercieel recht mee versterken.

Wannes De Waegh behaalde in 2023 zijn Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

In november 2023 vervoegde meester Wannes De Waegh de Antwerpse balie en Lenders Advocaten, na reeds enige ervaring te hebben opgedaan in een gerenommeerd gerechtsdeurwaarderskantoor.

Mr. Wannes De Waegh zal het departement vastgoed en commercieel recht mee versterken.

Onze diensten

_________   ...   _________

Vastgoed en ruimtelijke ordening

Doorheen de jaren heeft Lenders Advocaten zich verdiept in de materie van het aannemings- en vastgoedrecht en dit in de breedste zin. Van klassiek bouwgeschil tot het begeleiden en uitschrijven van alle facetten en contracten die noodzakelijke zijn om een vastgoedontwikkeling mogelijk te maken en tot een rendabel eindresultaat te brengen (recht van opstal, erfpacht, coördinatie, architectuur, aanneming). Het vermijden van kostelijke procedures start met het opstellen van duidelijk afgelijnde contracten en efficiënte buitengerechtelijke bemiddeling bij geschillen. Logischerwijze wordt hierbij uitgebreide aandacht besteed aan de steeds complexer wordende regelgeving met betrekking tot ruimtelijke ordening. Samenstellen in bouwteam van een vergunbaar dossier, de behandeling van beroepen bij de Bestendige Deputatie, het vereist een actuele en gedegen kennis, die wij u kunnen bieden met ons gedreven team.

Huur

Huur, bezettingen ter bede, handelshuur, concessies, etc: het zijn zonder meer materies die nauw verweven zijn met vastgoed en de uiteindelijke invulling van uw project na realisatie ervan. Lenders Advocaten toont zich hier al jaren een vaste en betrouwbare partner, zowel in binnen- als buiten land, als voor kleine tot grote ondernemingen.

Begeleiding, herstructurering en reorganisatie

Wordt uw handelsactiviteit geconfronteerd met een probleem zoals beslag, liquiditeitstekort, fiscale en/of sociale achterstallen, dagvaarding in faling etc.? Het is onze ervaring en overtuiging dat er steeds een oplossing voorhanden is tot ieders voldoening. Dit kan enkel worden bereikt via geheel open benadering met een gedegen en actuele kennis van de materie. Lenders Advocaten handelt steeds met een doorgedreven vakkennis en staat U bij gedurende gans het procedé, gaande van een preliminair advies, naar onderhandelingen met tegenpartijen, herstructureringen, WCO procedure, tot faillissementsbegeleiding en een eventuele doorstart van de onderneming.

Arbeidsrecht

Lenders Advocaten kan u adviseren en bijstaan in individueel arbeidsrechtelijke geschillen, waarbij o.m. wordt gedacht aan vragen in verband met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, de wijziging van arbeidsvoorwaarden, loonkwesties en dergelijke meer. Wij kunnen u tevens begeleiden in de contractuele fase. In die zin kunnen wij instaan voor het nazicht, dan wel de opmaak van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, carpolicy's, internetpolicy's, ... . Tevens verdiept ons kantoor zich in het sociaal strafrecht en dit in het bijzonder voor wat betreft de aspecten verbonden aan het bouwrecht, zoals b.v. de verplichte dimona- en limosameldingen, de verplichte werfmeldingen, de hoofdelijke aansprakelijkheden voor fiscale en sociale schulden ... . Ter zake kan u op Lenders Advocaten beroep doen voor zowel adviesverlening als bijstand voor de administratieve diensten en rechtbanken.

Handels- en vennootschapsrecht

Uw commerciële activiteit is van bij aanvang juridisch gekleurd. Van bij de oprichting moeten keuzes worden gemaakt die een sterke invloed hebben op uw voorgenomen activiteit. U wordt ook lopende het vennootschapsleven geconfronteerd met de verschillende juridische aspecten die eigen zijn aan het ondernemerschap. Lenders Advocaten staat vennootschappen bij gedurende dit hele proces. Van bij de oprichting tot en met de vereffening van uw vennootschap kan u bij ons terecht voor o.m. advies, de redactie van overeenkomsten en bijstand bij transacties en commerciële geschillen.

Contact

_________   ...   _________

Locatie Lenders Advocaten

Jos Smolderenstraat 74 bus 501

2000 Antwerpen


03-449 83 00

info(at)lendersadvocaten.be


Parking Indigo Antwerpen Zuiderplein - Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen

Parkeergarage Antwerpen 't Zuid - Vlaamse Kaai 92, 2000 Antwerpen

Q-Park Steendok - Waalsekaai 69A, 2000 Antwerpen

2024, Alle rechten voorbehouden.
Privacy verklaring Privacy statement Déclaration de confidentialité